Odaan Jaarraan Dhaabe Lalisee Jira

:: By Taammanaa Bitimaa ::

Leencicha leenca caalu
Isa yeroo hundaa
Morma ofii biyyaa kennuuf abbalu
Jaarraa Abbaa Gadaa
Abbaan gadaa Oromoo
Kan sabaa fi kan qomoo
Hin duunee, hin du’uu
Jagni biyyaaf du’e
Yoomum boolla bu’ee?

Jaarraa sodaa hin beekne
Sirna gabroomfattuu kan takkaa hin eegne
Oggaa uummanni-saa dhiddhiitamu
Oggaa sabni-saa miidhamu
Bosona baddaa Balee
Miilaan qaxxaamuree
Adaala Somaalee
Faanaan addaan-muree

Gandeen keessa labee

Kan biyyaaf daddhabe!

Shooleen fuudha hin jenne
Joolleen hora hin jenne
Umurii isaa guutuu
Kan Oromiyaaf dhama’e
Kunoo, amma gootota Oromoo
Mara bira gaye!

Amala Jaarraa keenyaa
Silaa nutuu ni beeknaa
Ammas bakkasitti
Ammas jannatatti
Yoom haara-galfata
Yoom afuura-baafata?

Taaddoo fi Maammoo-fa’iin
Magarsaa fi Waaqoo-fa’iin
“Koottaa ni deemnaa”
“Bosona Oromiyaa seenaa”
Jedheewoo kakaasaa
Sagaleen asaasaa
Imimmaan ofirra yaasaa!

Imimmaan isaa
Imimmaan aayyoo
Imimmaan aabboo
Imimmaan jaalalaa
Kan jagnoota cufa maraa!

Oromoo lammii-koo
Uumee-too lamii-koo
Jaarraan du’e jettanii
Gonkumaa hin gaddinaa

Odaan inni dhaabe
Laliseetoo jiraa
Alaabaan inni olqabe
Laboobetoo jiraa
Dhaloota qubee mara bira!

Jaarraan harka hin kenninnee
Abadan nutis hin kenninu
Jaarraan du’a hin sodaannee
Abadan nutis hin sodaannu
“Oromiyaa, Oromiyaa”
“Bilisummaa, bilisummaa”
Jechaa yaada-saatiin tarkaanfanna
Galma keenya akka geenyus ni abdanna!

Waamii ekeraa Jaarraa-faa
Ekeraa jagnoota biraa maraa-faa
Yaammanna, labsanna
Harkaan muka-maarashaa
Gateettiin kilaashoo qabanna
Bilisummaan jireenyaa ni abdanna
Sirna gabrummaa kuffifnee
Alaabaa gabrummaa buqqifnee
Keenya Shaggar keessa dhaabbanna
Gaaf san Jaarraa fi jagnoota biraa
Bakka kufaniii olkaafanna!

                ***********